Rusza nowy projekt!


Radomskie Stowarzyszenie Romów od 2012 r., rozpoczyna realizację nowego projektu pt. ,,Romowie w regionie radomskim - "kultura i edukacja" w ramach konkursu 4/1.3.1 POKL Projekty na rzecz społeczności romskiej. W ramach projektu przewidziane są kursy zawodowe skierowane do osób ze społeczności romskiej oraz jej otoczenia. W 2012 roku zrealizujemy m.in.,


-Warsztaty aktywizacji zawodowej, w szczególności dla kobiet.

-Warsztaty z praw obywatelskich,

-Kurs gastronomiczny,

-Kurs na prawo jazdy kat. C+E,

-Kurs na sprzedawcą, kasjer + fakturzysta (obsługa kas fiskalnych i programu do fakturowania)


Po ukończeniu kursów przewidzianych jest organizacja 8 staży dla uczestników z najlepszymi wynikami.


W ramach projektu będą również realizowane działania kulturalne i edukacyjne, tj. wydawanie ,,Kwartalnika Romskiego", bajek i malowanek, leksykonu, a także organizacja festiwalu kultury romskiej i Białe Dni dla Romów. Projekt jest odpowiedzią Stowarzyszenia na problemy społeczności romskiej zamieszkującej byłe województwo radomskie (a w szczególności Radom, Szydłowiec, Kozienice i Garbatkę), która pomimo wielu działań skierowanych na poprawę jej sytuacji wciąż doświadcza dyskryminacji i marginalizacji społecznej. Stałym problemem jest niski poziom wykształcenia, niskie dochody i wysokie bezrobocie. Aby w pewnym stopniu zaradzić tej sytuacji Radomskie Stowarzyszenie Romów podjęło się zrealizowania wielokompleksowego projektu, który przewiduje aktywizację zawodową, edukację kulturalną i zdrowotną skierowaną do dorosłych, jak również do dzieci.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie oraz kontaktowania się ze stowarzyszeniem telefonicznie, e-mailowo lub osobiście.
"Wiedza kapitałem na przyszło¶ć - promocja integracji społecznej i zawodowej Romów z Radomia"

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Wiedza kapitałem na przyszło¶ć - promocja integracji społecznej i zawodowej Romów z Radomia (projekt 2/1.3.1 PO KL). Okres trwania projektuRomowie byli od wieków przedmiotem dyskryminacji i prze¶ladowań. Z badań przeprowadzonych na szczeblu europejskim jak i krajowym przez Komisję Europejsk± i organizację zajmuj±c± się społeczno¶ci± romsk±, tk. European Roma Rights Center czy European Roma Innformation Office wynika, iż sytaucja ta w obecnym czasie nie uległa poprawie. W Polsce i w Europie odnotowno znacznie niższy poziom wykształcenia, o wiele wyższ± stopę bezrobocia, istotnie niższy poziom dochodów i słabszy stan zdrowia niż u pozostałej czę¶ci populacji (wg. Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 11.03.2009 w sprawie sytuacji społecznej Romów i łatwienia im dostępu do rynku pracy w UE). Wielu Romów żyje w ubogich i wydzielonych obszarah z lokalami mieszkalnymi o niskiej jako¶ci, bez podstawowych usług i z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej. Wg. Rezolucji Palamentu Europejskiego dot. sytuacji kobiet romskich w UE (2005/2164 INI), problemem s± również dotkliwe dla nich kumuluj±ce się skutki dyskryminacji ze względu na płeć i rasę, wykluczaj±c je często z życia społecznego. Powyżej przedstawiona analiza w szerokiej skali pokrywa się z wynikami badań i obserwacji Radomskiego Stowarzyszenia Romów. Wieloletnie pracy na rzecz Romów pokazuje, że ta 500 osobowa społeczno¶ć boryka się z prawie 90% bezrobociem spowodowanym niskim wykształceniem, złymi warunkami bytowymi i wykluczeniem społecznym. W celu zniwelowania tych problemów konicznym jest przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjno-informacyjnych wyrównuj±cych szanse Romów, a w szczególno¶ci kobiet ( w projekcie wezmie udział conajmniej 45 kobiet pochodzenia romskiego) zmierzajacych do poprawy ich poziomu wykształcenia, stanu zdrowia, warunków bytowych, a także wizerunku w¶ród pozostałej częsci społeczenstwa.

Celem projektu "Wiedza kapitałem na przyszło¶ć - promocja integracji społecznej i zawodowej Romów z Radomia" jest aktywizacja zawodowa i społeczna Romów z Radomia w ramach różnordnych szkoleń zawodowych w okresie 13 mies. trwania projektu. Zaplanowano realizację kompleksowych działań w celu realizacji projektu, dotycz±cych: 1/edukacji 2/promocji w oparciu o kulturę romsk± 3/profilaktyki zdrowotnej
Zrealizujemy następuj±ce działania:
-wasztaty taneczno-muzyczne dla Romów poł±czone z kursem przedsiębiorczo¶ci
-kurs na specjalistę ds. turystyki
-warsztaty kultury romskiej dla pracowników podmiotów zajmuj±cych się kultur± romsk±
-stworzenie i wydanie kwartalnika podejmuj±cego problematykę społeczno¶ci romskiej
-warsztaty dziennikarskie dla Romów i osób działaj±cych na rzecz kultury romskiej
-wydanie ksi±żki dla dzieci z bajkami romskimi
-malowanki dla dzieci z opisami w języku romskim
-Festiwal Kultury Romskiej
-"Białe Dni" dla społeczno¶ci romskiej

Rekrutacja do poszczególnych działań i informacja o projekcie odbywa się w biurze projektu przy ul. Twardej 13 w Radomiu.

www.romowieradom.pl.


Europejskie Centrum Kultury i Edukacji Romów "Romano Kher" (Cygański Dom)

.


To najważniejszy projekt jaki realizuje obecnie Stowarzyszenie. Pomysł budowy Europejskiego Centrum Kultury i Edukacji Romów powstał w 2004 roku, na początku działalno¶ci stowarzyszenia. Od tego momentu organizacja podejmuje wiele działań, które mają na celu realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki popraciu władz Miasta oraz Władz Województwa Mazowieckiego istnieje ogromna szansa, że w przyszło¶ci powstanie o¶rodek, który byłby miejscem intergracji społeczno¶ci romskiej i polskiej, placówką o¶wiatwą, gdzie młodzi Romowie i nie tylko mogliby uczyć się zawodów, dokształcać i wyrównywać braki w wykształceniu, a także poznawać własną kulturę. Centrum służyłoby również polskiej społeczno¶ci, która mogłaby w spędzać czas poznając romską kulturę i obyczaje. ECKiER będzie wielokomplekowym budynkiem przystosowanym do róznorodnych funkcji, które pomie¶ci sale dydaktyczne, salę widowiskową, bazę noclegową, jadalnię, salę gimnastyczną, galerię/muzeum, itp. Budynek stanąłby na terenie o pow. 4000 m.kw. przy ulicy Cygańskiej i Kozienickiej w Radomiu, które stowarzyszenie uzyskało za 1% warto¶ci od Władz Miasta Radomia. Miejsce to od dawna związane są ze społeczno¶cią romską, która już w latach 60. ubiegłego wieku zamieszkiwała ten teren. Ostatnie rodziny wyprowadziły się stamtąd po 2000 roku. Z pomocą Władz Miasta Radomia, Województwa Mazowieckiego oraz ludzi dobrej woli Stowarzyszenie jest blisko realizacji swojego najważniejszego celu. W chwili obecnej organizacja czeka na decyzję dotyczącą przyznania funduszy na budowę Centrum, wniosek organizacji został zaliczony do Projektów Kluczowych Województwa Mazowieckiego, a także skierowany do konsultacji społecznych.

Radomskie Stowarzyszenie Romów
  • ul.Twarda 13
  • 26-600 Radom


www.efs.gov.pl

Strona współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

" Wiedza kapitałem na przyszło¶ć" - promocja integracji społecznej i zawodowej Romów z RadomiaStrona współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

" Romowie w regionie radomskim - kultura i edukacja"


Strona współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

"Romowie w regionie radomskim - kultura i edukacja" (kontynuacja)"